İnspektör

İnspektör

  İNSPEKTÖR

 Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkemize ve serbest bölgelere giriş, çıkış ve transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisidir.

İnspektörlerin Nitelikleri

İnspektör olarak görevlendirilecek adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır.

a)  Zirai karantina müdürlüğü, İl müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi, orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğünde orman mühendisi veya orman endüstri mühendisi olarak görev yapıyor olmak,

b) Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak,

c) Bitki koruma bölümü dışındaki bitki koruma dersleri okutulan bölümlerden mezun olan ziraat mühendisleri için, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan enstitüler, Genel Müdürlükte bitki sağlığı ile ilgili görevlerde, zirai karantina müdürlüğü, il müdürlüğü bünyesindeki bitkisel üretim ve bitki sağlığı ile ilgili şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı ile ilgili görevlerde en az iki yıl görev yapmış olmak.

İnspektörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

(1) İnspektör, Bakanlık adına resmî kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna göre, her türlü etkiden ve çıkar ilişkisinden uzak, tarafsız, objektif ve bağımsız olarak karar almak zorundadır.

(2) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrollerini ziraat mühendisi olan inspektörler, orman bitki ve bitkisel ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerini ziraat mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi olan inspektörler yapmaya yetkilidir.

(3) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinde, diğer ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve bitki sağlığı kontrollerini yapar, gerekli hallerde numune alarak ilgili birimlerde analiz ettirir. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde giriş işlemlerinin başlatılmasını sağlar.

(4) İnspektör, transit geçişi istenen bitki ve bitkisel ürünlerde, dış ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurda girişinin engellenmesi için ürünlerin bitki karantinasına ilişkin mevzuata göre belge ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrollerini yapar. Bitki karantinasına ilişkin mevzuata uygun olması halinde geçiş izni verir. Transit geçişlerde, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülkeye yayılmasını önleyecek her türlü tedbiri alarak veya aldırarak nakil vasıtaları ile ambalajları kontrol eder.

(5) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinin, bitki karantinasına ilişkin mevzuata uymaması halinde, iadesi veya imhası ile ilgili işlemleri yapar. Bitki karantinası yönünden transit geçiş ve üçüncü ülke şartlarını sağlayan ürünlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan üçüncü ülkeye gönderilme işlemlerini uygular.

(6) İnspektör, ihraç ve yeniden ihracat (Re-Export) edilmek istenen ürünlerde yaptığı kontroller sonucunda ürünün ilgili ülkenin bitki karantinası şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. Gerek görülen hallerde ürünün fümigasyon, dezenfeksiyon ve ayıklama gibi belirli işlemlerden geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

(7) İnspektör, ihraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, teknik kabul gören bir yöntemle imhasına karar verir.

(8) İnspektör, bitki karantinası ile ilgili görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak üzere; transit geçenler de dahil olmak üzere her türlü resmi, özel, kara, deniz ve hava vasıtalarına bitki ve bitkisel ürün yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere girebilir ve numune alabilir. İlgililer resmî kontroller sırasında gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(9) İnspektör, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, 5996 sayılı Kanunda ve bitki karantinası mevzuatında öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.​

''